Sức khỏe cộng đồng

Vì sức khỏe của cộng đồng mọi người hay tham gia vào việc bảo vệ môi trường, tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ về an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình tích cực tham gia vào nhiều hoạt động của cộng đồng góp tiếng nói hành động vào việc thực hiện những chủ chương chính sách của cộng đồng vì sức khỏe của mọi người